Harga Dimulai Dari

Rp242.400.000,00-

Tipe: Toyota SIENTA Harga Bonus
Sienta 1.500cc E M/T Rp. 242.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc E CVT Rp. 260.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc G M/T Rp. 254.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc G CVT Rp. 272.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc V M/T Rp. 269.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc V CVT Rp. 287.400.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc Q CVT Rp. 308.100.000 KP, KF, SPR
Sienta 1.500cc Q CVT Limited New Rp. 332.100.000 KP, KF, SPR