Harga Dimulai Dari

Rp143.750.000,00-

Tipe: Toyota CALYA Harga Bonus
Calya 1200cc E M/T STD Rp. 143.750.000 KP, KF, SPR, SV, RGOC, SBM, MG, MC, CCH
Calya 1200cc E M/T Rp. 147.050.000 KP, KF, SPR, SV, RGOC, SBM, MG, MC, CCH
Calya 1200cc E A/T Rp. 159.550.000 KP, KF, SPR, SV, RGOC, SBM, MG, MC, CCH
Calya 1200cc G M/T Rp. 152.250.000 KP, KF, SPR, SV, RGOC, SBM, MG, MC, CCH
Calya 1200cc G A/T Rp. 164.550.000 KP, KF, SPR, SV, RGOC, SBM, MG, MC, CCH